VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nakupování na www.skalacenter.com

 

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) upravují práva a povinnosti Silvie Skalové, IČ: 88885470 a jejích zákazníků, které vyplývají ze smluvního vztahu na základě uzavřené kupní smlouvy.

2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP.
Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě jako Prodávajícího nakoupíte vybrané produkty. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednat“).
Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat“ a předtím zaškrtnete políčko souhlasu s obchodními podmínkami mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu a spolupráce, jaký zde popisuji. 

II. Důležité pojmy

1. Prodávajícím je: 
Silvia Skalová, IČ: 88885470

Místo podnikání (i adresa pro doručování): Slovanská alej 1885/1, 326 00 Plzeň
Zapsaná v Obchodním rejstříku Živnostenského úřadu Magistrátu města Plzně

Kontaktní telefon: +420 775 362 796       
Email: skalacenterinfo@gmail.com

Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty.

2. Kupujícím je:
Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní www.skalacenter.com se mnou uzavřete Kupní smlouvu, a tím koupíte některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní.

III. Objednávání zboží a uzavření smlouvy

1. Pro objednání zboží klikněte myší na ikonu „Přidat do košíku“ a titul bude vložen do nákupního košíku. Objednávka se vytvoří přejdete-li na odkaz „Pokladna“ pod ikonkou Nákupního košíku v pravém horním rohu stránky. Zde vyplníte kontaktní informace, způsob dopravy a potvrdíte objednávku.

2. Neprodleně po zpracování vaší objednávky na zadanou e-mailovou adresu zašleme potvrzení o přijetí objednávky, které obsahuje číslo objednávky, název a specifikaci zboží, údaj o ceně zboží a náklady za doručení (poštovné), způsob platby, údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží, údaje
o místě, kam má být zboží dodáno, údaje o prodávajícím, případné další informace.

3. Doručením potvrzujícího e-mailu o přijetí vaší objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy.

4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP.
Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná. 

IV. Cena produktů a platba

1. Vždy platí cena aktuální při závazném objednávání a nemění se při zvýšení nebo snížení ceny v budoucnosti. Všechny ceny zboží a služeb jsou uvedené jako konečné, včetně odpovídající DPH ve výšce stanovené platným předpisem České republiky - obvykle 10% u knih - nezahrnuje však cenu za dodání zboží.

2. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt či službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví. 

3. Sjednanou cenu je možné uhradit bezhotovostně bankovním převodem na uvedený bankovní účet. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4. Fakturu zasíláme pouze v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

V. Dodací lhůty, poštovné a způsob dodání zboží

1. Při koupi ebooku bude digitální obsah nebo odkaz pro jeho stažení dodán po zaplacení kupní ceny na vámi v objednávce sdělenou emailovou adresu.

2. Produkt bude dopravci dodán nejpozději do 5 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet.

3. O tom, že vaše objednávka byla odevzdaná přepravci vás budeme informovat e-mailem.

4. K uvedeným cenám zboží připočítáváme následovné poštovné podle způsobu a adresy dodání:
Zásilkovna - výdej na pobočce     69,- CZK
Zásilkovna - dodání na adresu    108,- CZK
Jiné poplatky ani balné neúčtujeme. Uvedené poplatky platí při odeslání balíků v rámci ČR.

5. Při přebírání zásilky je zákazník povinen zkontrolovat zásilku, zda nebyl poškozen její obal a zda je zboží bez závad. V případě viditelného poškození zásilky nebo zboží je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít.
6. Nezodpovídáme za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem, nebo za nesprávně udanou adresu příjemce. Zákazník nabývá vlastnického práva ke zboží jeho převzetím v místě dodání a úplným zaplacením kupní ceny. Převzetím zboží přechází na zákazníka rovněž i nebezpečí náhodné zkázy.

VI. Záruka a reklamační řád

1. Nekompletnost zásilky nebo její poškození je nutné oznámit bez zbytečného odkladu do 48 hodin od převzetí zásilky e-mailem na adresu skalacenterinfo@gmail.com .
2. Pokud jste uzavřeli smlouvu v postavení spotřebitele, můžete uplatnit práva z vadného plnění, vztahující se na zboží objednané v internetovém obchodě www.skalacenter.com, standardně v době 24 měsíců. Tato doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

3. Jako prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny anebo požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. 

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným uchováváním. 

6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat emailem. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení. 

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit prokazatelným způsobem do 14 dní.

2. Zboží je kupující povinen vrátit prodávajícímu na adresu Silvia Skalová, Slovanská alej 1885/1, Plzeň 326 00 kompletní nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží, i náklady za vrácení zboží hradí kupující.

3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy

4. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit, pokud se jedná o smlouvu:
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení
od smlouvy.

5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.

6. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží
je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, anebo nedostupnosti zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které
od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem.

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese skalacenterinfo@gmail.com.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 

3. Pokud mezi Prodejcem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a klientem a jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy založené kupní smlouvy se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy (tj. závaznou objednávkou a potvrzením objednávky, případně individuálně dohodnutými podmínkami), ustanoveními těchto VOP a příslušnými právními předpisy. Ustanovení kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto VOP a dispozitivními ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

4. Vezměte  prosím na vědomí, že jsem oprávněná tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. 

5. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 01.04.2021

Použití materiálů ze stránky
© 2021 Silvia Skalová. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv použití obsahu – částí nebo celku, včetně rozmnožování a šíření textů, obrázků, fotografií či ukázek jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem je bez písemného povolení Silvií Skalovou zakázáno.